Ventos Gimnazija -Pagrindinis
VIZIJA – Ventos gimnazija – tvirtas pagrindas ateičiai.

MISIJA - Išsilavinęs, pasirengęs gyvenimui kiekvienas mokinys.

VERTYBĖS - Pagarba, atsakomybė, bendruomeniškumas.

STRATEGINIAI TIKSLAI 2023–2025 M.


1. Ugdymas, siekiant kiekvieno mokinio įtraukties ir ūgties.
2. Emocinio saugumo, atsakomybės ir bendradarbiavimo stiprinimas.
3. Gimnazijos ugdymo(si) bazės ir edukacinių aplinkų modernizavimas.STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2023–2025 m.


1. Ugdymas, siekiant kiekvieno mokinio įtraukties ir ūgties.
1.1. Įgyvendinant atnaujintas ugdymo programas, tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą
1.2. Sistemingai analizuoti mokinių ugdymosi poreikius ir teikti savalaikę pagalbą.
1.3. Gilinti pedagogų dalykines kompetencijas.
2. Emocinio saugumo, atsakomybės ir bendradarbiavimo stiprinimas.
2.1. Skatinti mokinių saviraišką. kuriant sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką.
2.2. Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
2.3. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis institucijomis.
3. Gimnazijos ugdymo(si) bazės ir edukacinių aplinkų modernizavimas.
3.1. Pagerinti moksleivių ugdymo(si) sąlygas.
3.2. Užtikrinti veiksmingą įvairių mokymo priemonių naudojimą ugdymo procese.
3.3. Sukurti edukacines bei laisvalaikio erdves.


2023 metų tikslas ir uždaviniai

TIKSLAS.
Kokybiškas ugdymas – asmeninė sėkmė

UŽDAVINIAI:

1. Diegiant atnaujintas ugdymo programas. pritaikyti mokymo turinį ir metodus naujų kompetencijų ugdymui
2. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą.
3. Bendradarbiauti su tėvais įtraukiant į klasės ir gimnazijos veiklas.
SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)