Ventos Gimnazija -Pagrindinis
VIZIJA – Kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška gimnazija.

MISIJA - Ugdymo įstaiga teikianti pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, sudarant sąlygas visapusiškos asmenybės formavimuisi per asmeninės pažangos skatinimą ir savaiminį ugdymąsi sociokultūrinių veiklų įvairovėje.

STRATEGINIAI TIKSLAI 2020–2022 M.

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.
2. Sveikos gyvensenos, lyderystės, bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas.
3. Gimnazijos ugdymo(si) bazės ir edukacinių aplinkų modernizavimas bei puoselėjimas.


STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2020–2022 m.


1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.
1.1. Sistemingai analizuoti mokinių ugdymosi poreikius ir teikti savalaikę pagalbą.
1.2. Taikyti inovatyvius mokymo metodus, ugdymo procesą organizuoti įvairiose edukacinėse erdvėse
1.3. Gilinti pedagogų dalykines kompetencijas.
2. Sveikos gyvensenos, lyderystės, bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas.
2.1. Kurti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką, skatinančią mokinių saviraišką.
2.2. Puoselėti lyderyste grįstas veiklas.
2.3. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis institucijomis.
3. Gimnazijos ugdymo(si) bazės ir edukacinių aplinkų modernizavimas bei puoselėjimas.
3.1. Pagerinti moksleivių ugdymo(si) sąlygas.
3.2. Užtikrinti veiksmingą įvairių mokymo priemonių naudojimą ugdymo procese.
3.3. Sukurti edukacines bei laisvalaikio erdves.


2021 m. prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, kuriančios gerą bendruomenės narių savijautą gimnazijoje, stiprinimas.

2021 m. metinės veiklos uždaviniai:

1.1. siekti asmeninės mokinio pažangos ir ūgties, integruojant į ugdymo procesą gimnazijoje įgyvendinamas programas, teikiant individualią pagalbą mokiniui bei skatinant paties mokinio asmeninę atsakomybę;
1.2. keliant mokytojų dalykines ir vadybines kompetencijas, tobulinti ugdymo proceso organizavimą, sudarant sąlygas inovacijoms, eksperimentinei plėtrai ir pažintinei – patyriminei veiklai;
1.3. stiprinti bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant pozityvaus gimnazijos mikroklimatą.


SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis II p. (Atnaujinta 2022-03-10)
NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-mazas.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla