Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Ventos gimnazijos III kategorijos psichologė Daiva Skirienė


Mokyklos psichologas

• Įvertina vaikų sunkumus ir galias, raidos ypatumus, psichologines problemas;
• Konsultuoja vaikus bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi sunkumų, klausimais, tėvus ir mokytojus mokinių problemų sprendimo klausimais (rengia rekomendacijas);
• Bendradarbiauja su vaiko ugdytojais ir su vaiko gerove susijusiomis institucijomis (tėvais, mokytojais, kitais specialistais, VTAS, Pedagogine psichologine tarnyba, dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje);
• Inicijuoja, rengia, įgyvendina problemų prevencijos programas (padedant išvengti patyčių, alkoholio, narkotikų, smurto ir kt. problemų);
• Atlieka intervenciją ir postvenciją krizių atvejais;
• Šviečia mokyklos bendruomenę (vaikus, tėvus, mokytojus) aktualiomis psichologinėmis temomis;
• Atlieka įvairius psichologinius tyrimus mokykloje pagal poreikį;
• Tvarko reikalingą dokumentaciją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:

• Kreipiasi mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
• Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
• Kreipiasi mokytojai (gavę tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą);
• Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadoje nurodžius psichologinės pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, gaunamas tėvų sutikimas).
• Prašo/įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnyba, tėvams nesirūpinant vaiku.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

• Kai matote ne vienkartinį, ne vienadienį, o kiek ilgiau užsitęsusį pasikeitusį neigiama linkme vaiko elgesį (jautrumas, verkimas, piktumas, nemiga, liūdesys, baimės, užsidarymas, destruktyvus kvailiojimas, juokavimas, erzinimas ar kt.) ir jūsų išnaudoti pagalbos būdai vaikui nepadeda.
• Po stipraus streso (avarija, išgąstis, smurtas, netektis, patyčios, žinia apie šeimos nario ligą, draugo savižudybė ir pan.), kai stebimas neigiamas tokios situacijos poveikis vaiko būsenoms;
• Kai vaiko elgesys visada mažiau ar daugiau kelia sunkumų, nepavyksta susikalbėti, valdyti bendravimo;
• Tiesiog dvejojate kaip elgtis kokioje nors konkrečioje situacijoje, norite pasitarti, jaustis saugiau, užtikrinčiau.

Ką dar svarbu žinoti siekiant psichologo pagalbos?

• Psichologas nėra gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų, neišrašo receptų vaistams. Psichines ligas diagnozuoja ir gydo gydytojai psichiatrai. Psichologas nėra psichiatras;
• Psichologas mokykloje padeda spręsti vaikų psichologines problemas, pažiūrėti į vaiko gyvenimo situacijas kitu kampu, tačiau už klientus problemų nesprendžia, nes tam, kad vyktų pokyčiai vaiko viduje ir gyvenime, reikia, kad jo artimiausioji aplinka ir jis pats to aktyviai norėtų ir siektų;
• Psichologo pagalba yra konfidenciali. Tai, apie ką kalbatės jo kabinete lieka tarp to kabineto sienų;
• Psichologinė pagalba yra savanoriška, žmogus pats (vaiko tėvai, jei klientas yra vaikas) sprendžia, kiek jam ji reikalinga ir priimtina.


Vyresniosios psichologės Daivos Skirienės darbo laikas
el.p.skirienedaiva@gmail.com


      Trečiadienis                                                                            Ketvirtadienis
  8.00-10.00 (ikim.įst.,,Berželis“)                                                    8.30-14.30    
  10.00-14.00


 
Ventos gimnazijos socialinė pedagogė Rasa NoreikienėSavaitės diena Socialinės pedagogės     SEU pamokos Pietų pertrauka
                     darbo laikas
Pirmadienis    8.00-14.30                     8.50-9.50      11.00-11.30
Antradienis     8.00-13.00                    13.00-15.00   11.00-11.30
Trečiadienis    8.00-12.30                    ----------        11.00-11.30
Ketvirtadienis 8.00-13.00                    13.00-14.00   11.00-11.30
                                                         14.55-15.40
Penktadienis   8.00-13.00                    13.00-14.45   11.00-11.30

                                                                                       

BENDRUOMENĖS KONSULTAVIMAS TREČIADIENIAIS 12.30-14.00 val.Dirba senosios mokyklos II a. 23 kabmob. +37062535981

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Socialinis pedagogas dirba gimnazijoje ir už jos ribų:
•    Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, mokymosi, lankomumo, užimtumo, elgesio ir emocijų, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo ir kt.);
•    Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
•    Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą sprendžiant konfliktus;
•    Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
•    Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
•    Rūpinasi mokinių nemokamu maitinimu;
•    Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, prevencinę veiklą.
•    Lanko vaikus jų namuose, kai to negali klasės auklėtojas;

Svarbiausios vertybės TAVO ir MANO gyvenime turėtų būti šios:
GAILESTIS IR ATJAUTA;
BENDRADARBIAVIMAS;
DRĄSA, RYŽTAS IR PASIAUKOJIMAS;
PASLAUGUMAS;
SĄŽININGUMAS IR PRINCIPINGUMAS;
HUMORO JAUSMAS;
SAVARANKIŠKUMAS IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI;
IŠTIKIMYBĖ;
KANTRYBĖ;
PAGARBA;
ATSAKOMYBĖ;
TOLERANCIJA.
Ateik ir mes pasikalbėsime!


Specialiųjų poreikių mokiniams pagalbą teikia specialioji pedagogė Viktorija Mockuvienė (16 kab., senosios mokyklos Ia.

El. paštas: viktorija.mockuviene@gmail.com

Veiklos tikslas – teikti kokybišką specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, didinti jų ugdymo(si) motyvaciją.
Specialusis pedagogas:
• atlieka pedagoginį vaikų vertinimą,
• padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti mokomąją medžiagą (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje);
• lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,
• pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas,
• teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams, globėjams, konsultuoja ugdymo klausimais.


SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VIKTORIJOS MOCKUVIENĖS
DARBO LAIKAS 2022-2023 M.M.

Savaitės diena Specialiosios pratybos Netiesioginio darbo su mokiniais valandos
Pirmadienis 8.00-12.00 12.00-15.00
Antradienis 8.00-13.00 13.00-16.00
Trečiadienis 8.00-13.00 13.00-16.00
Ketvirtadienis 8.00-12.00            13.00-16.00
Penktadienis - -Logopedė Renata Janulienė, 13 kab. I aukštas
El. paštas: renataluksaite@gmail.com
Darbo laikas:
I. 12.00 – 14.45
II.          –
III. 12.00 – 14.45
IV. 12.00 – 16.35
V.  8.45 – 9.40


Logopedo veiklos tikslas – kryptingas ir efektingas specialiosios pagalbos teikimas mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
Kalba – didžiausias žmogaus turtas, neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Ji mums leidžia bendrauti su kitais: dalintis mintimis, jausmais, prisiminimais, norias...  Savaime kalba neišsivysto. Vaikas ją išmoksta tik bendraudamas su suaugusiais ir bendraamžiais, pamėgdžiodamas juos ir jų padedamas. Bendrauti su vaiku būtina nuo pat ankstyvos vaikystės. Kuo daugiau nuo mažens su vaiku bus bendraujama, tuo lengviau ir sėkmingiau vaikas mokysis kalbos. Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, mokytojai, taip pat ir tėveliai. Kalbėkite su vaikais natūraliai. Pasakokite apie tai, ką darote, matote, ką daro ar mato Jūsų vaikas. Visada pataisykite vaiką, jeigu jis neteisingai ištaria garsus, žodžius. Jums nereikia specialiai skirti laiko vaiko kalbos ugdymui. Kasdien su juo bendraudami padedate ugdyti kalbą. Visada pagirkite savo vaiką už jo pastangas taisyklingai kalbėti.

Uždaviniai:
• Tirti, įvertinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Organizuoti grupines, pogrupines, individualias pratybas.
• Bendradarbiauti su pedagogais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, vaikų tėvais (globėjais).
• Analizuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo efektyvumą.
• Sudaryti tinkamą ugdymo(si) aplinką.
Logopedo veiklos kryptys:
• Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų.
• Sudaro individualias, pogrupines, grupines mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
• Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos sutrikimus.
• Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į spec. poreikių mokinius.


SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)