Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Ventos gimnazijos III kategorijos psichologė Daiva Skirienė

Psichologinių konsultacijų laikas ir vieta:
Pirmadieniais:
8.15-15.15;
A
ntradieniais:
8.15-15.15;

Dirba s
enosios mokyklos II a. 26 kab.

Jūsų (ir tėvelių) patogumui siūloma išankstinė registracija
tel.: 8 674 49 354
arba
el. p. skirienedaiva@gmail.com


•  Psichologinės pagalbos mokykloje tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Kaip dirba psichologė?

Konsultuoja: veda individualus ir grupinis pokalbius su mokiniais, tėvais, mokytojais siekiant nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti.
Moko, informuoja: mokinių, tėvų, pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Tiria: moksliškai, sistemingai kaupia psichologinius bei sociologinius faktus, juos analizuoja, skleidžia; rengia rekomendacijas remiantis tyrimo medžiaga.
Rūpinasi psichologinių problemų prevencija: įvertina psichologinių problemų prevencijos poreikį, rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas.

Pagalba mokiniui teikiama, kai:

1. Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
2. Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
3. Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
4. Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Tai svarbu:

● Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.

● Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems.

● Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.

● Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.

 
 
Ventos gimnazijos socialinė pedagogė Jūratė Mikelskienė
Pirmadienis-Penktadienis:
8.00-12.00
- Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais, apklausos, analizės ir aptarimai.
12.30-16.00 (I),12.30-15.30 (II-V) - Bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais ne gimnazijoje, dokumentacijos tvarkymas, medžiagos ruošimas internetiniams puslapiui, savišvieta.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
Dirba senosios mokyklos II a. 23 kab.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Socialinis pedagogas dirba gimnazijoje ir už jos ribų:
•    Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, mokymosi, lankomumo, užimtumo, elgesio ir emocijų, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo ir kt.);
•    Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
•    Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą sprendžiant konfliktus;
•    Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
•    Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
•    Rūpinasi mokinių nemokamu maitinimu;
•    Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, prevencinę veiklą.
•    Lanko vaikus jų namuose, kai to negali klasės auklėtojas;

Svarbiausios vertybės TAVO ir MANO gyvenime turėtų būti šios:
GAILESTIS IR ATJAUTA;
BENDRADARBIAVIMAS;
DRĄSA, RYŽTAS IR PASIAUKOJIMAS;
PASLAUGUMAS;
SĄŽININGUMAS IR PRINCIPINGUMAS;
HUMORO JAUSMAS;
SAVARANKIŠKUMAS IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI;
IŠTIKIMYBĖ;
KANTRYBĖ;
PAGARBA;
ATSAKOMYBĖ;
TOLERANCIJA.
Ateik ir mes pasikalbėsime!


Specialiųjų poreikių mokiniams pagalbą teikia specialioji pedagogė Viktorija Mockuvienė (13 kab., senosios mokyklos Ia.

El. paštas: viktorija.mockuviene@gmail.com

Veiklos tikslas – teikti kokybišką specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, didinti jų ugdymo(si) motyvaciją.
Specialusis pedagogas:
• atlieka pedagoginį vaikų vertinimą,
• padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti mokomąją medžiagą (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje);
• lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,
• pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas,
• teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams, globėjams, konsultuoja ugdymo klausimais.


DARBO LAIKAS:
I.     8.00-13.00
II.  8.00-14.00
III.  8.00-14.00
IV.  8.00-13.00
V.  9.00-10.00


Logopedė Renata Janulienė, 13 kab. I aukštas
El. paštas: renataluksaite@gmail.com
Darbo laikas:
I. 12.00 – 14.45
II.          –
III. 12.00 – 14.45
IV. 12.00 – 16.35
V.  8.45 – 9.40


Logopedo veiklos tikslas – kryptingas ir efektingas specialiosios pagalbos teikimas mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
Kalba – didžiausias žmogaus turtas, neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Ji mums leidžia bendrauti su kitais: dalintis mintimis, jausmais, prisiminimais, norias...  Savaime kalba neišsivysto. Vaikas ją išmoksta tik bendraudamas su suaugusiais ir bendraamžiais, pamėgdžiodamas juos ir jų padedamas. Bendrauti su vaiku būtina nuo pat ankstyvos vaikystės. Kuo daugiau nuo mažens su vaiku bus bendraujama, tuo lengviau ir sėkmingiau vaikas mokysis kalbos. Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, mokytojai, taip pat ir tėveliai. Kalbėkite su vaikais natūraliai. Pasakokite apie tai, ką darote, matote, ką daro ar mato Jūsų vaikas. Visada pataisykite vaiką, jeigu jis neteisingai ištaria garsus, žodžius. Jums nereikia specialiai skirti laiko vaiko kalbos ugdymui. Kasdien su juo bendraudami padedate ugdyti kalbą. Visada pagirkite savo vaiką už jo pastangas taisyklingai kalbėti.

Uždaviniai:
• Tirti, įvertinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Organizuoti grupines, pogrupines, individualias pratybas.
• Bendradarbiauti su pedagogais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, vaikų tėvais (globėjais).
• Analizuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo efektyvumą.
• Sudaryti tinkamą ugdymo(si) aplinką.
Logopedo veiklos kryptys:
• Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų.
• Sudaro individualias, pogrupines, grupines mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
• Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos sutrikimus.
• Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į spec. poreikių mokinius.


SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis II p. (Atnaujinta 2022-03-10)
NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-mazas.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla